Nasab Istri Dan Anak Para Nabi Dan Rasul

Berikut ini adalah 25 Rasul yang disebut dalam Al Quran beserta nama istri dan anak mereka

No Nama Nasab Istri Anak
1 Nabi Adam as manusia pertama Hawa Qabil , Habil , Syits, dsb
2 Nabi Idris as Idris(Khanukh) bin Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwasy bin Syits bin Adam as. tidak disebut
3 Nabi Nuh as Nuh bin Lamik bin Mawasyalah bin Khanukh (Idris) bin Yarad bin Mahlayil bin Qanin bin Anwasyi bin Syits bin Adam as. tidak disebut Sam

Ham

4 Nabi Huud as Hud bin Shalikh bin Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh as.
5 Nabi Shaleh as
6 Nabi Ibrahim as Ibrahim bin Tarikh (Azar) bin Nahur (148) bin Sarugh (230) bin Raghu (239) bin Faligh(439) bin Abir (464) bin Syalih (433) bin Arfakhsyadz (438) bin Saam (600) bin Nuh as
 • Sarah,
 • Hajar (wanita Qibti)
 • Qanturah binti Yaqthan/ Ketura/Keturah/
 • Hajun binti Amin
 • Hajar: Ismail as.
 • Sarah: Ishaq as.
 • Qanturah: Madyan, Zamran, Saraj, Yaqsyan, Nasyaq, keenam tak bernama
 • Jahun: Kisan, Sauraj, Amim , Luthan, Nafis
7 Nabi Ismail as Ismail bin Ibrahim as
8 Nabi Luth as Luth bin Haran bin Tarikh
9 abi Ishaq as Ishaq bin Ibrahim as
10 Nabi Ya’qub as Layya, Rahil, Bilda, Zilpa Raubil, Syam’un, Lawi, Yahudza, Yasakhir, Zabilon , Yusuf & Bunyamin, Daad & Naftali, Jaad & Asyir
11 Nabi Yusuf as
12 Nabi Syu’aib as
13 Nabi Ayyub as
14 Nabi Dzulkifli as
15 Nabi Musa as
16 Nabi Harun as
17 Nabi Daud as
18 Nabi Sulaiman as
19 Nabi Ilyas as
20 Nabi Ilyasa as
21 Nabi Yunus as
22 Nabi Zakaria as tidak disebut Yahya
23 Nabi Yahya as Yahya bin Zakaria tidak menikah
24 Nabi Isa as Isa binti Maryam binti Imran bin Basyim bin Amun bin Misya bin Hizqiya bin Ahriq bin Mautsim bin Azaziya bin AMshiya bin Yawusy bin Ahrihu bin Yazim bin Yahfasyat bin Isya bin Ayan bin Rihba’am bin Dawud as (menurut Muhammad bin Ishak)

atau

Isa binti Maryam binti Imran bin matsan bin Azar bin Yud bin AKhnaz bin Shaduq bin Iyazuz bin al Yaqim bin Aibud bin Zaryabil bin Syatal bin Yauhina bin Barsya bin Amun bin Misya bin Hizqiya bin Ahaz bin Mautsa bin Izriya bin Yauram bin Yusyafat bin Isya bin Iba bin Rahba’am bin Sulaiman bin Dawud (menurut Abu Qasim bin Asakir)

tidak menikah
25 Nabi Muhammad saw

Selain 25 Nabi yang disebut di dalam Al Quran, ada juga nabi-nabi yang disebutkan di dalam hadis

No Nama Istri Anak
1 Syith
2
3

Nabi Ya’qub

 • anak laki-laki 12 orang.
 • Dari Layya: Raubil/Ruben/Rubin, Syam’un/Simeon, Lawi/Lewi/Lawway, Yahudza/Yehuda/Yahuda, Yasakhir/, Zabilon, Dina
 • Dari Rahil: Yusuf & Bunyamin
 • Bilda Budak Rahil/Rahel: Daad & Naftali
 • Zilpa Budak Layya/Lea: Jaad/Gad & Asyir/Asyer